COMENIUS - školské multilaterárne partnerstvá 2013-2015

  • Turecko Turecko
  • Taliansko Taliansko
  • Španielsko Španielsko
  • Belgicko Belgicko
  • Nemecko Nemecko
  • Fínsko Fínsko
  • Poľsko Poľsko
  • Slovensko Slovensko
  • Grécko Grécko

Naše spoločné webové sídlo: www.worldmeye.com

Stiahnite si našu Powerpoint prezentáciu a pozrite si čo všetko sa nám podarilo realizovať v rámci projektu.

Zmluva

The world through my eyes, through your eyes 2013 - 2015

1.stretnutie predstaviteľov zúčastnených škôl v Ankare

3.december - Svetový deň postihnutých

Pri tejto príležitosti sme navštívili Ústav sociálnych služieb v Lehniciach.

2.stretnutie predstaviteľov zúčastnených škôl v Šamoríne

V dňoch 20.1-24.1.2014 sa konalo druhé stretnutie v Šamoríne.Na pôde našej školy sa s nami stretlo 17 učiteľov a 19 žiakov z ôsmych krajín ktoré sú zapojené do programu Comenius. Prvý deň sa navzájom predstavili všetky školy. Ďalšie dni si naši hostia pozreli sakrálne stavby nášho mesta, navštívili Bratislavu a vodné dielo Gabčíkovo.

Pripravili sme workshopy o flóre a faune Žitného Ostrova,fotoworkshop a tanečný workshop so žiačkami tanečného odboru. So záujmom uvítali koncert našich žiakov a učiteľov. Vybrali sme najlepšie logo ktoré bude od teraz naším spoločným logom pre všetky štáty.

Logo projektu, Víťazné foto fotosúťaže

16.3 - 21.3.2014 - Tretí míting v Miláne

Tretie stretnutie v Miláne bolo ďaľším veľkým prínosom tak pre nás pedagógov ako aj pre žiakov našej školy.

Za bránami milánskej strednej školy Istituto Paolo Frissi sme mohli nazrieť do výchovno – vzdelávacieho procesu a sledovať prácu tunajších pedagógov nielen so žiakmi zdravými, ale aj so žiakmi s rôznorodým postihnutím. Rozhovor s týmito študentmi pôsobil na všetkých zúčastnených veľmi pozitívne a obohacujúco. Ich empatia, citlivosť šikovnosť a pevná vôľa v rámci dosiahnutia vzdelania a ďalšieho štúdia na vysokých školách nám ponúkla návod na integritu ľudí s postihnutím so zdravými študentmi. Obohacujúce boli takisto aj prezentácie samotných krajín , škôl, rozhovory s kolegami z ostatných štátov : Belgicko, Nemecko, Turecko, Fínsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, ich systém vzdelávania a výučby, vymieňanie si poznatkov...

Práca s postihnutými ľuďmi pokračovala v Miláne aj v centre pre slepých, kde sme spolu so študentmi a kolegami zo zahraničia absolvovali tréning v tme – how to be blind – aké je to byť nevidiacim. Zatvorený v úplnej tme, stať sa na hodinu slepým a spoznávať rôzne situácie, s ktorými nevidiaci prichádza do styku každý deň. Po tomto silnom zážitku sme zistili, aké je vzácne mať dar zraku, vidieť farby, tváre, spoznávať veci zrakom a nielen opisom, potreba pomáhať a nebyť sám a izolovaný. Zosilnenie vnemov t.j. zraku a sluchu počas tohto tréningu vyvolalo v nás väčšiu empatiu nielen voči ľuďom so zrakovým postihnutím, ale celkovo k okolitému svetu. Veríme, že v budúcnosti sa budeme snažiť preniesť tieto zážitky, dojmy, skúsenosti aj do našich škôl. Rozhovormi, aktivitami sa možno podarí aj u nás naplniť integritu a spolupatričnosť ľudí s ľuďmi, ktorí sú možno trošku iní, ale v konečnom dôsledku veľmi vnímaví a šikovní.

Študenti ako aj ich pedagógovia komunikovali medzi sebou v anglickom jazyku a nadviazali priateľstvá, čo vnímame takisto veľmi pozitívne. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie v Poľsku.

9.5.2014 - Deň Európy

Oslávili sme 10.výročie vstupu Slovenska do EURÓPSKEJ ÚNIE. Navštívili sme miestny Klub dôchodcov.

Žiaci hudobného odboru sa predstavili krátkym koncertom a zahrali hymnu Európskej únie.

25.5. - 30.5.2014 - Štvrtý míting v Poľsku v mestečku Muszyna

Našu školu reprezentovali dvaja učitelia a sedem žiakov. Naši hostitelia nám pripravili bohatý program s rôznymi aktivitami. Navštívili sme blízky skanzen,kde si žiaci mohli vyskúšať rôzne remeslá pod vedením starších lektorov.

Posledný deň nás v škole čakali seniori umelci,amatéri. Drevorezbár, pán ktorý sa venuje gravírovaniu do skla a pani ktorá vytvára koláže z rôznych prírodných materiálov.

Žiaci sa rozdelili podľa záujmu do skupiniek a spoločne pracovali na svojich malých umeleckých dielach. Komunikácia medzi žiakmi prebiehala v anglickom jazyku a poľské deti robili pre umelcov tlmočníkov. Bolo to poučné zároveň zábavné dopoludnie. Nadviazali sa nové kamarátstva opäť sme nadobudli nové skúsenosti.

21.9. - 27.9.2014 - Piaty míting v Španielsku

Comenius tím našej školy reprezentoval jeden pedagóg a traja žiaci. Spoločný program,na ktorý sme sa už vopred pripravili pozostával z prezentácie nášho folklóru,ľudových zvykov,tradícií,sviatkov,tradičných jedál a prírodných krás našej krajiny.

Cieľom nášho stretnutia bolo pokračovať na téme postihnutých a starých ľudí.Navštívili sme domov pre postihnutú mládež a domov dôchodcov. Spoločné zábavné aktivity spestrili ich všedné dni a takisto pre našich študentov poskytli nezabudnuteľné zážitky.

1.10.2014 - "Medzinárodný deň starších ľudí"

Pri tejto príležitosti sme do koncertnej sály našej školy pozvali starých rodičov.

Žiaci výtvarného odboru im pripravili drobné darčeky-ručné práce a žiaci hudobného odboru spríjemnili popoludnie krásnou hudbou. Žiaci zo ZŠ Mateja Bela prispeli literárnymi číslami.

2.3. - 6.3.2014 - Šiesty míting vo Fínsku

Od 2.marca do 6.marca sa konal šiesty míting na strednej škole vo Fínsku v mestečku Vantaa pri Helsinkách. Zúčastnili sa ho dvaja pedagógovia a dvaja študenti z našej školy. Oboznámili sme sa so školským systémom vo Fínsku, každá krajina predstavila svoje video a krátku scénku o postavení žien v ich vlasti. Jedným z kľúčových bodov programu bol aj workshop na túto tému.

Vznikli nové priateľstvá a vymenili sa mnohé vzácne skúsenosti a názory,ktorých cieľom je prispieť k pozitívnemu rozvoju vzdelávania.

17.2.2015 - Módna prehliadka a koncert vo veselej fašiangovej nálade

Dňa 17.2.2015 sme pripravili módnu prehliadku a koncert vo veselej fašiangovej nálade pre naše mamičky,staré mamy a priateľov našej školy.Do aktivity sa zapojili žiaci aj učitelia všetkých odborov.

Siedmy míting v Lipsku

V dňoch od 03. mája 2015 – do 8. mája 2015 sme sa zúčastnili siedmeho mítingu v Nemecku v meste Lipsko. Mítingu sa zúčastnilo šesť žiakov a jeden učiteľ našej školy.

Náš mítíng otvorila učiteľka z partnerskej školy Tina Weber, ktorá je vedúcou Comenius tímu v ich škole. Po jej srdečnom privítaní nás pozdravil aj riaditeľ tamojšej školy a ich študenti s krátkym hudobným programom. Predstavili nám ich školu, zavítali sme do rôznych učební, kde sme sa stretli pedagógmi a ostatnými žiakmi školy. Vzhľadom na krásne májové počasie nám pripravili športové aktivity na školskom dvore, vedľa ktorého sa nachádza aj ich krásna školská záhrada, v ktorej pestujú žiaci svoju zeleninu a ovocné stromy. Samozrejme v poobedňajších hodinách nám predstavili aj ich mesto Lipsko, ktoré som už ja osobne mala možnosť navštíviť niekoľko rokov dozadu, prekvapila ma obrovská zmena, ktorá prispela k zatraktívneniu historického centra. Pre našich žiakov bolo zvlášť zaujímavé nezabudnuteľné navštívenie katedrály Svätého Tomáša, kde koncertoval Johann Sebastian Bach. Ďalší deň sme sa venovali konkrétnym témam nášho projektu. Naše záverečné heslá, z ktorých španielski partneri pripravili „Manifesto“ sme maľovali na veľkoplošné panely. Každý štát namaľoval artefakt zo svojho mesta a dopísal vybrané posolstvo pre ostatných. Tieto panely sa na záver vystavili vo vestibule školy. Posledná cieľová skupina, na ktorú bola tematika nášho projektu zameraná, sú starí ľudia a aktívny život v starobe. Nemeckí partneri pripravili výstavu neziskovej organizácie, ktorá túto problematiku spracovala. Žiaci si výstavu prezreli a napísali svoje postrehy ku každej vystavenej fotografii. Posledný deň vo vestibule mestskej radnice mesta Lipsko sme dostali priestor na prezentáciu našich dvojročných výstupov a aktivít. My sme si pripravili prezentáciu PowerPoint a vytlačené exempláre našich víťazných fotografii. Bolo zaujímavé vidieť, čo všetko sa za dva roky uskutočnilo v prospech duševného obohatenia sa študentov. Vo večerných hodinách sa konal záverečný ceremoniál. Všetci sme si pripravili krátke hudobné, tanečné či divadelné čísla. Po nich všetci obdržali certifikáty. Na mítingu učiteľov sme pracovali na spoločnej časti záverečnej správy.

Ťažko sa nám lúčilo s priateľmi, ktorí na vždy zostanú v našich srdciach. Pre každého z nás to bol obrovský prínos nielen v komunikácii v anglickom jazyku a v oblastiach, ktorým sa projekt venoval, ale aj spoznanie kultúr, zvykov a mentalít rôznych národov Európy.