Erasmus+ 2020/22 Europe Shapes Our Lives - Európa formuje naše životy

  • Slovensko Slovensko
  • Španielsko Francúzsko
  • Taliansko Taliansko
  • Fínsko Fínsko
  • Nemecko Nemecko

Zmluva

Stiahnite si zmluvu vo formáte PDF

O projekte

Na obdobie 2020-2022 naša škola získala grant Erasmus+. Koordinátorom projektu je Kopernikus-Gymnasium Rheine Nemecko, partneri: Sotungin Lukio Ja Etalukio Vantaa Fínsko, Lycée Xavier Mallet Le Teil Francúzsko, Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" Busto Arsizio Taliansko a naša škola.

Do projektu sú zapojení žiaci výtvarného a hudobného odboru vo veku 15 a 16 rokov, pod vedením dvoch učiteľov. Cieľom projektu je oboznámiť študentov o dedičstve a rozmanitosti Európy, o jej inštitúciách, princípoch a politických rozhodnutiach. Projekt tiež podporuje školskú komunitu v aktívnom žití a formovaní Európy. Posilnia sa jazykové kompetencie a počítačové zručnosti našich študentov.

Dlhodobým efektom projektu je upriamiť pozornosť na Európske inštitúcie. Naše školské komunity sa dozvedia viac o ideách, princípoch a výzvach Európskej únie a spoznajú, ako Európa formuje naše životy a čo môžeme spraviť my, keď chceme formovať Európu.

8.10.2020 - Prvý online meeting učiteľov

Na meetingu sa zúčastnili učitelia zo všetkých zapojených škôl. Z dôvodu pandémie sa osobné stretnutia nahrádzajú stretnutiami cez aplikáciu Microsoft Teams. Rozdelili sa úlohy na najbližšie obdobie a určilo sa spôsob ďalšej komunikácie.

Článok v mesačníku - Šamorín a okolie

V miestnom mesačníku je informovaná verejnosť o našom projekte.

Prezentácia o Európe

Presentation - Europe (Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

Vyhodnotenie dotazníka o Európskej únii a jej inštitúciách

EuSouL Questionnaire Results.pdf (Stiahnite si výsledky vo formáte PDF)

2.2.2021 - Prvý meeting cez Microsoft Teams

Študenti po prvý krát mali možnosť komunikovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na medzinárodnej úrovni.

Prezentovali svoje krajiny, mestá a školu a zároveň diskutovali o problematických otázkach vyskytujúcich sa v dotazníku o európskej únii. Všetky výstupy sú zverejnené na platforme eTwinning-S.OU.L-Europe shapes our lives.

20.4.-23.4.2021 - Beseda s bývalou poslankyňou EU Parlamentu Ing. Edit Bauer CSc.

Skupina žiakov sa zapojila do besedy s bývalou poslankyňou EU Parlamentu Ing. Edit Bauer Csc. Najzaujímavejšie otázky s odpoveďami žiaci zhrnuli do prezentácie.

Presentation - Ing. Edit Bauer CSc. (Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

Prezentácia o Európe II.

Presentation - I am European, because...(Stiahnite si prezentáciu vo formáte PPTX)

3.5.2021 - videomíting žiakov a učiteľov s partnermi z Francúzska

Bolo premietnuté krátke video o našej škole, prezentácie a kvízy.

4.5.2021 videomíting s fínskymi žiakmi a učiteľmi

Premietli sa krátke videá o škole, prezentácie z predchádzajúcich aktivít a kvízy. Na záver videonahrávka koncertu našich žiakov.

29.9.2021 videomíting učiteľov

29.septembra 2021 sa konala vieokonferencia učiteľov. Z dôvodu pandémie je povolené predľženie trvania projektu do augusta 2022.

Náš Erasmus+ kútik

1.12.-3.12.2021 - prvé stretnutie pedagógov v Nemecku v Rheine

V dňoch od 1.decembra 2021 do 3.decembra 2021 sa konalo prvé stretnutie pedagógov v Nemecku v Rheine. Z každej zapojenej školy sa ho zúčastnili dvaja pedagógovia. Na stretnutí sa prerokoval ďalší postup spoločnej práce s prihliadaním na pandemickú situáciu v celej Európe. Dohodlo sa na ďalších termínoch stretnutí a úlohách na nadchádzajúce obdobie.

11.1.2022 - videokonferencia učiteľov

Rozoberali sa ďalšie postupy a úlohy. V mesiaci január navrhnú všetci zapojení žiaci logo projektu,z ktorých si každý štát vyberie najlepší návrh. V mesiaci február sa hlasovaním vyberie jedno spoločné logo za celý projekt.

Víťazné logo našej školy

Autory návrhu: Bence Szolgay, Ádám Baráth, Tamás Baráth

12.2.2022 - medzinárodná videokonferencia študentov pod vedením pedagógov

Boli predstavené prezentácie, krátke videá a animovaný film. Našu školu reprezentovali Bence Szolgay a Petra Juríková.

3.4. - 9.4.2022 - mobility v Le Teil vo Francúzsku

Dvanásti žiaci pod vedením pedagógov PaedDr.Ireny Szűcsovej a Mgr.rt.Márii Vincze ArtDr.zúčastnili mobility v Le Teil vo Francúzsku.
Hlavnou témou stretnutia bola zelená energia a udržateľné zdroje energie. Navštívili atómovú elektráreň v Cruas a vodnú elektráreň v Bolen-Mondragon.V doobedňajších hodinách pripravovali postery o udržateľných zdrojoch energie,ktoré potom posledný deň navzájom odprezentovali. Posledný večer žiaci našej školy pripravili krátky kultúrny program pre francúzskych priateľov.

Víťazné logo projektu

V súťaži o návrh spoločného loga projektu sa na prvom mieste umiestnil návrh francúzskych študentov.

27.4.2022 - videomíting žiakov a učiteľov s partnermi z Fínska

Na mítingu sa upresnil program a nadchádzajúce úlohy a témy ktoré sa budú riešiť na mobilite na našej škole.

Od 8.5.2022 do 14.5.2022 hosťovali u nás partneri z Fínska

Téma ktorú si vybrala naša škola je európska kultúra, nakoľko zameraniu našej školy to v plnej miere zodpovedá.
Žiaci pracovali na posteroch zameraných európskej klasickej hudbe, výtvarnému umeniu a tradíciám a sviatkom. Každú časť sme sa snažili názorne predstaviť konkrétnou návštevou. Z výtvarného umenia to bola galéria danubiana a výstava Martina benku na bratislavskom hrade. Takisto na hrade si pozreli výstavu k nežnej revolúcii.
Čo sa týka architektúry rímske múzeum Gerulata a most SNP s výhladňou, budova SND a historické budovy starého mesta v Bratislave. Nechýbal ani koncert našich žiakov, na ktorom odznela aj fínska ľudová pieseň v podaní nášho speváckeho zboru.
Posledný deň sa odprezentovali spoločne pripravené prezentácie, ktoré vznikli počas týždňa.

Článok v mesačníku - Šamorín a okolie

V miestnom mesačníku je informovaná verejnosť o našom projekte.

7.11.-11.11.2022 - stretnutie v Bruseli

Prečítajte si reportáž v maďarčine.

24.1.2023 - videomíting žiakov a pedagógov našej školy a žiakov a pedagógov z Rheine

Pred návštevou našej školy sme sa spoznali prostredníctvom aplikácie Teams s našimi partnermi, dohodli sme si presný termín a program.

27.2. - 5.3.2023 - Stretnutie v Šamoríne

Od 27.2.2023 do 5.3.2023 hosťovalo v našej škole 11 študentov 2 učitelia a riaditeľ gymnázia z Rheine.

Program prebiehal podľa vopred dohodnutých bodov. Našou hlavnou témou je európska kultúra. Navštívili sme významné kultúrne pamiatky v našom meste a v Bratislave, taktiež Galériu Danubiana a výhladňu na Moste SNP.

Naši žiaci pripravili koncert ktorého otváracím hudobným číslom bola hymna Európskej únie v podaní sláčikového orchestra. Na prednáške o európskej kultúre hosťoval vysokoškolský profesor László Öllős. Na záver žiaci prezentovali svoje postery, ktoré pripravili v rámci prác v skupinách na tému: európske jazyky, európske tradície a folklór, európska literatúra.

Prečítajte si Program of the mobility in Slovakia.

19.3. - 24.3.2023 - Stretnutie v Busto Arsizio v Taliansku

Od 19.3.2023 do 24.3.2023 sa 12 študentov v doprovode dvoch pedagógov zúčastnilo mítingu v Busto Arsizio v Taliansku.

Po prezentáciách doterajších výstupov a aktivít dostali študenti za úlohu pripraviť videá o získaných skúsenostiach a vedomostiach nadobudnutých počas trojročnej práce v rámci projektových tém.

V rámci programu sa stretli s poslankyňou europarlamentu a s bývalou študentkou školy, ktorá prednášala o svojich skúsenostiach a možnostiach pre študentov v rámci projektu Erasmus+.

Počas exkurzie v Miláne navštívili Castello Sforzesco a Galeriu D´Italia. Posledný deň odprezentovali videá a obdržali certifikáty.